GIẤY PHÉP LƯU HÀNH CỦA BỘ Y TẾ

GIẤY PHÉP LƯU HÀNH CỦA BỘ Y TẾ 

CERTIFICATE REGISTRATION FOR CIRCULATION OF MINISTRY OF HEALTH